รับจดทะเบียนร้านนวดสปา

รับจดทะเบียนร้านนวดและสปา
รับขึ้นทะเบียนหมอนวด

รับเดินเอกสารและจัดเตรียมระบบภายในร้านเพื่อตรวจสอบตามแบบประเมินของสาธารณะสุขแบบถูกต้อง ไม่ต้องวิ่งเต้นเองโดยทีมงานมืออาชีพ

รับเดินเอกสารร้านนวดและสปา รับขึ้นทะเบียนหมอนวด รับจดทะเบียนร้านตัดผม เสริมสวย รับเดินใบพานิชย์ รับทำทั่วประเทศ ราคาเป็นกันเอง

บริการรับส่งถึงที่ ไม่ทอดทิ้งลูกค้ากลางทาง ตามแก้ไข และรับใบประกอบการให

ติดต่อเรา

ประเภทของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 1. สปาเพื่อสุขภาพ
  คือการประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยการใช้น้ำหรือการนวด. และมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ
 2. นวดเพื่อสุขภาพ
  คือการนวดเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเครียด ความเมื่อยล้า เช่น การนวดแผนไทย การนวดฝ่าเท้า นวดหน้าด้วยมือ ขัดผิว
 3. นวดเพื่อเสริมความงาม
  คือการนวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความงาม เช่น การนวดในร้านทำผม เสริมสวย เพื่อเสริมความงาม ทำเล็บ

มาตราฐานของสถานประกอบการดังนี้

 1. ชื่อสถานประกอบการ
  1.1 ชื่อสถานประกอบการต้องเป็นอักษรภาษาไทยหากมีชื่อภาษาอังกฤษต้องเล็กกว่า
  1.2 ระบุประเภทกิจการที่ขอนุญาตไว้ในป้ายเดียวกัน
  1.3 ต้องไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริงหรือทำให้เข้าใจว่าบำบัดรักษา
  1.3 ไม่สื่อความหมายลามกอนาจาร อ้างอิงพระมหากษัตริย์
  1.4 ในจังหวัดเดียวกันชื่อต้องไม่ซ้ำกันยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเดียวกัน
  1.5 ป้ายชื่อต้องติดไว้หน้าอาคารหรือตัวอาคารที่มองเห็นได้ชัดเจน
 2. ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ
  2.1 ถ้ามีกิจการอื่นอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน
  2.2 ต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กับสถานบริการ
  2.3 ถ้ามีการใช้น้ำในการให้บริการพื้นผิว ต้องทําด้วยวัสดุกันลื่น
  2.4 พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ
  2.5 บริเวณให้บริการเฉพาะบุคคลต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
  2.6  มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่เหมาะสม
  2.7 มีระบบการควบคุมพาหะนําโรคตามหลักสุขาภิบาล
  2.8 การตกแต่งสถานที่ต้องไม่ทําให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีและศาสนา
  2.9 จัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
  2.10 ต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าท สุขลักษณะ ปลอดภัย เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีห้องอาบน้ำด้วยก็ได้
 3. ด้านความปลอดภัย
  3.1 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งาน
  3.2 มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณที่เสี่ยง
  3.3 มีการทําความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะหลังการใช้งาน
  3.4 หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย
  3.5 มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ และมีการควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  3.6 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
  3.7 การบริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ อบซาวน่า อ่างน้ำวน บ่อน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใด ที่มีการใช้ความร้อนหรือความเย็น ต้องจัดให้มีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจและความชํานาญ รับผิดชอบตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ มีนาฬิกาในตําแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้ชัดเจน มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของอุปกรณ์ได้ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเครื่องตั้งเวลา
  3.8 ระมัดระวังมิให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะโรคประจำตัวมาใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในกรณีร้านนวด หรือในกรณีสปามีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการในบางกรณี โดยห้ามสตรีมีครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภทที่อาจเกิดปัญหาได้ ผู้ดื่มสุราของมืนเมาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ เข้าใช้อุปกรณ์ หรือบริการที่มีเสี่ยงต่อภาวะนั้น
 4. ด้านการให้บริการ
  4.1 การบริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  4.2 ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย หรือตรวจสอบได้ และไม่จัดให้มีบริการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  4.3 มีเครื่องแบบสําหรับผู้ให้บริการที่สะอาด สุภาพ รัดกุม และมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดบริเวณหน้าอก
  4.4 กําหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามที่กฎหมายกําหนด
  4.5 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่